Mynd i'r cynnwys

Cwestiynau Cyffredinol

Mae atebion i’r rhan fwyaf o ymholiadau a chwestiynau i’w gweld isod

 • Ble gallaf brynu tocynnau?

  Gallwch brynu tocynnau yma.

 • Faint yw'r tocynnau?

  Tocynnau oedolion: £25 + ffi archebu
  Tocynnau 14-18: £20 + ffi archebu
  Tocynnau 8-13: £5 + ffi archebu
  Tocyn o dan 8: Am ddim (dim mwy na dau docyn o dan 11 am bob 1 tocyn oedolyn)

  Prisiau Gostyngedig (nifer cyfyngedig)
  Tocynnau oedolion: £23 + ffi archebu
  Tocynnau 14-18: £18 + ffi archebu

  Ffi archebu: £0.39 + 2.8%

 • Pam fod yna ffi archebu?

  Nid yw prisiau tocynnau yn cynnwys ffioedd archebu - cânt eu gosod gan yr asiant tocynnau. Mae rhedeg asiantaeth docynnau yn costio – (safle, TG, staff, cyfathrebu, comisiwn cardiau credyd ac ati). Mae ffi yn cael ei gyfrifo fel canran o bris pob tocyn ac yn cael ei ychwanegu gan yr asiantau ar ben gwerth tocyn i dalu am eu costau gwerthu ac fel tâl am y gwasanaeth a ddarperir ganddynt.

 • Pryd fyddaf yn derbyn fy nhocyn?

  Bydd eich e-docyn yn cael ei e-bostio atoch o fewn 24 awr ar ôl ei brynu. Os na fyddwch wedi ei dderbyn, edrychwch yn eich ffolder sbam neu cysylltwch â ni.

 • A fyddaf yn gallu prynu tocynnau ar y diwrnod?

  Gall tocynnau fod ar gael ar y diwrnod, yn amodol ar argaeledd. Rydym yn argymell eich bod yn prynu eich tocynnau ymlaen llaw.

 • A allaf gael ad-daliad am fy nhocyn?

  Ar ôl eu prynu, ni ellir ad-dalu na dychwelyd tocynnau oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo. Os caiff yr ŵyl ei chanslo a'i haildrefnu ar gyfer y flwyddyn nesaf, bydd eich tocyn dal yn ddilys.

 • Mae gennyf gwestiwn arall ynglŷn â phrynu tocyn

  Cysylltwch â ni ar gyfer pob ymholiad am docynnau a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

 • Ble mae'r ŵyl wedi'i lleoli?

  Lleolir yr ŵyl ym Mharc Gwynfryn, Crymych, SA41 3RQ. Am gyfarwyddiadau, cliciwch yma.

 • Sut mae cyrraedd yr ŵyl?

  Mae’r ŵyl mewn lleoliad cyfleus ychydig oddi ar brif ffordd yr A478 i’r gogledd o Grymych.
  Bydd digon o le parcio, a man gollwng/casglu addas.
  Mae Bws 430 (Aberteifi-Arberth) yn stopio yng Nghrymych. Gellir lawrlwytho'r amserlen ddiweddaraf yma.

 • A fydd angen i mi ddangos fy ngherdyn adnabod?

  Mae'n bosib y gofynnir i fynychwyr yr wyl ddangos cerdyn adnabod er mwyn profi ei hoed. Bydd band garddwrn penodol i bawb dros 18 er mwyn cal prynnu alcohol.

 • A oes unrhyw gyfyngiadau oedran?

  Gŵyl deuluol yw Gŵyl Fel ‘na Mai. Nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran, fodd bynnag mae angen i blant o dan 11 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 • Pwy fydd yn chwarae yn yr ŵyl?

  Gallwch ddod o hyd i'r rhestr lawn o artistiaid a gyhoeddwyd hyd yma fan hyn.

 • Ble mae'r maes parcio agosaf?

  Bydd digon o le parcio ar gael ar y safle.

 • Mae gen i fathodyn glas, ble alla i barcio?

  Bydd mannau parcio penodol i ddeiliaid bathodynnau glas ger mynedfa’r ŵyl.

 • Faint o'r gloch bydd y maes parcio'n agor?

  Bydd y maes parcio yn agor am 12:45. Os penderfynwch adael eich car yn y maes parcio dros nos, fe wneir hyn ar eich menter eich hun, a bydd rhaid clirio erbyn 12.00 ar y dydd Sul yn dilyn y digwyddiad.

 • Faint o'r gloch bydd y mynedfa yn agor?

  Bydd y mynediad yn agor am 13:15.

 • Faint o’r gloch bydd yr ŵyl yn dechrau a gorffen?

  Bydd yr ŵyl yn dechrau tua 13:30. Disgwyliwn i’r ŵyl orffen am 23:45.

 • Os bydd hi'n bwrw glaw, a fydd yr ŵyl yn dal i fynd yn ei blaen?

  Ni allwn ddibynnu ar y tywydd yng Nghymru, felly paratowch ar gyfer pob tywydd! Bydd y prif weithgareddau yn cael ei cynnal y tu fewn.

 • A allaf ddod â bwyd a diod?

  Mae croeso i chi ddod â bwyd ond ni chaniateir i chi ddod ag alcohol. Bydd amrywiaeth o werthwyr bwyd, a bydd diodydd - gan gynnwys diodydd alcoholig ar gael i'w prynu yn y bar. Bydd dŵr yfed ar gael am ddim. Gofynnwn yn garedig i chi waredi eich sbwriel yn y biniau a ddarperir.

 • A fyddwch chi'n datgelu amseroedd perfformio?

  Gellir gweld yr amserlen fan hyn. Sylwch fod yr amserlen yn fras a gallant newid.

 • Pa gyfleusterau anabl sydd ar gael ar y safle?

  Mae Gŵyl Fel ‘na Mai wedi ymrwymo i sicrhau bod pob un o’n mynychwyr yn cael profiad cyfartal a chynhwysol lle bo modd.
  Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar dir caled.
  Bydd toiledau addas ar y safle.

 • A ganiateir cŵn?

  Yn anffodus, ni chaniateir anifeiliaid ar safle’r ŵyl ac eithrio cŵn cymorth cofrestredig neu gŵn cefnogaeth emosiynol.

 • A fydd ffotograffau neu ffilm fideo yn cael eu tynnu yn y digwyddiad?

  Bydd Gŵyl Fel ‘na Mai yn tynnu lluniau a/neu ffilmio yn y digwyddiad. Gellir defnyddio'r delweddau hyn yn y ffyrdd canlynol:

  • Cyhoeddusrwydd printiedig yr ŵyl
  • Cyhoeddusrwydd ar-lein yr ŵyl (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol)
  • Eu rhannu â sefydliadau trydydd parti i'w ddefnyddio i hyrwyddo'r ŵyl

  Cânt eu storio'n ddiogel ac ni chânt eu cadw am fwy o amser nag sydd eu hangen at y dibenion a restrir uchod.

  Os byddai’n well gennych i chi neu’ch plentyn beidio â chael eich llun wedi ei thynnu na’ch ffilmio, cysylltwch ag aelod o staff ar y safle ac e-bostiwch: helo@felnamai.co.uk

  Os hoffech weld eich lluniau, neu os hoffech i ni eu dileu, cysylltwch â: helo@felnamai.co.uk

  Gall ffotograffiaeth neu ffilmio cymeradwy arall ddigwydd ar y safle. Siaradwch â'r criw yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw bryderon neu os byddai'n well gennych i chi neu'ch plentyn beidio â chael eich llun wedi ei thynnu na'ch ffilmio.

 • A fydd goleuadau strôb yn cael eu defnyddio?

  Byddwch yn ymwybodol y gall rhai perfformiadau ddefnyddio goleuadau strôb/laser heb rybudd, gan all hyn effeithio ar bobol â epilepsi ffotosensitif.

 • A fydd unrhyw ddarpariaeth feddygol ar y safle?

  Bydd pobl sydd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf ar y safle.

Gwybodaeth

Gŵyl gerddorol ar safle Parc Gwynfryn wrth odre’r Frenni Fawr ym Mro’r Preseli, gogledd Sir Benfro yw Gŵyl Fel ‘Na Mai.

cy